שתף חברים במידע
 הדפס
111

הנהלת חשבונות - מושגי יסוד

מדריכים לבעל עסק     מחשבונים לעסקים
 

להלן עשרה מושגי יסוד חשבונאיים (מונחים בהנהלת חשבונות) שצריכים להיות שגורים בפיכם כבעלי עסקים ויזמים:

 
1

הנהלת חשבונות - Accounting

הנהלת חשבונות מספקת כלים לאיסוף מידע, כלים לעיבוד מידע חשבונאי שוטף על נושאים כלכליים, כלים לניהול פעולות כלכליות, וכלים לקבלת החלטות ולביסוס מדיניות.
שני ענפי משנה נגזרים מהנהלת החשבונות:

 1. חשבונאות פיננסית (Financial Accounting) - ענף בחשבונאות המהווה שיטה לאיסוף, רישום, ריכוז ועיבוד של אירועים פיננסים שבאים לידי ביטוי בערכים כספיים והפקת ניתוחים ודיווחים מהמידע.
  המידע המופק באמצעות החשבונאות פיננסית משרת את בעלי העסק ואת המוסדות הממשלתיים לגביית מיסים.
 2. חשבונאות ניהולית (Managerial Accounting) - ענף בחשבונאות העוסק בתמחיר ובתקציב של עסק כלכלי.
2

קריטריונים לרישום חשבונאי

רישום פעולה חשבונאית חייב לעמוד במספר קריטריונים בסיסיים:
 1. הפעולה חייבת להיות חלק מהפעילות העסקית השוטפת של העסק.
 2. לפעולה יש היבט כספי-מספרי.
 3. הפעולה מתועדת.
 4. הפעולה בוצעה הלכה ולמעשה.

ועוד מספר קווים מנחים שרישום חשבונאי חייב לפעול על פיהם:

 1. יש לשמור על עקביות.
 2. יש לפעול בשמרנות
 3. יש להקפיד על אובייקטיביות ולהתבסס רק על מסמכים
 4. יש לדאוג לגילוי נאות.
3

חשבונית עסקה / חשבונית מס / קבלה / חשבונית מס/קבלה

מונחים אלו מתארים מסמכים המופקים בתהליך התיעוד של הפעילות העסקית.

תיעוד (Documentation) הוא רישום שנובע מפעולות כלכליות שבוצעו כגון: מתן שיק, קבלת חשבונית, מסירת קבלה, מתן תעודת משלוח ועוד. התיעוד מתחלק לשניים:

 1. תיעוד פנים (Internal Documentation) - מסמכים שהופקו בתוך העסק ונמסרו לגורמים חיצוניים.
 2. תיעוד חוץ (External Documentation) - מסמכים שהופקו בעסקים אחרים והתקבלו בעסק שלנו.
 • חשבונית עסקה - Proforma Invoice
  רישום המתעד מכירה של מוצר או שירות ואינה משמשת כתיעוד לרישומן של פעולות חשבונאיות. ישנה חובה להנפקת חשבונית מס בתוך 14 יום מהמכירה או 7 ימים ממתן השירות. אם העוסק מוציא חשבונית מס, אין חובה בהנפקת חשבונית עסקה. על העוסק הפטור חלה חובה להנפיק חשבונית עסקה.
 • חשבונית מס - Tax Invoice
  רישום המתעד מכירה של מוצר או שירות. לסכום המכירה מצורף מע"מ (על פי חוק המע"מ) על העסקה. חשבונית המס משמשת כאסמכתא להכנסות העסק, לדיווח לשלטונות ורישום בספרי הנהלת החשבונות.
 • קבלה - Receipt
  רישום המתעד קבלת תקבול בצורת מזומן, שטר, כרטיס אשראי, שיק, שווה כסף וכדומה. על פי החוק חובה להנפיק מידית קבלה בעת קבלת תשלום.
 • חשבונית מס/קבלה - Invoice/Receipt
  רישום המתעד מכירה של מוצר או שירות בצירוף רישום המתעד קבלת תקבול בצורת מזומן, שטר, כרטיס אשראי, שיק וכדומה. לסכום המכירה מצורף מע"מ (על פי חוק המע"מ) על העסקה.
4

חברה בע"מ / עוסק מורשה / עוסק פטור / שותפות

מונחים אלו מגדירים את צורת הבעלות והזיהוי המשפטי של עסקים.
הסיווגים בקווים כלליים הם:

 1. הכנסה נמוכה - עוסק פטור
 2. הכנסה גבוהה - עוסק מורשה
 3. הכנסה גבוהה מאד - חברה בע"מ
 • חברה בע"מ - Limited Company
  חברה בע"מ הינה התאגדות עסקית של אנשים לשם ביצוע פעילות עסקית.
  חברה בע"מ היא גוף משפטי נפרד מבעליה, והם ערבים ואחראים להתחייבויות בגובה ערך המניות שהם מחזיקים.
  קיימים שני סוגי חברות בע"מ:
    - חברה פרטית (Private Company) - אחד עד חמישים איש.
    - חברה ציבורית (Public Corporation) - שבעה אנשים או יותר, נסחרת בבורסה ומחויבת לדיווחים שוטפים לציבור ולשקיפות.
 • עוסק מורשה - Licensed Dealer
  עוסק מורשה מחויב לנהל ספרים חשבון, מדווח על עסקאותיו למע"מ (מקזז את המע"מ שגבה מהמע"מ ששילם) ולמס הכנסה (משלם מקדמות מס) מידי חודש או חודשיים (תלוי במחזור העסקאות השנתי, הסף הוא בערך 650,000 ₪ מחזור שנתי).
  [מסוג עוסק יחיד (Registered Trader/Dealer)]
 • עוסק פטור - Exempt Dealer
  עוסק שמחזור הכנסותיו השנתיות אינם עוברות סף מסוים שמתעדכן אחת לשנה (בקירוב 66,000).
  עוסק פטור מנהל ספרים בצורה פשוטה ביותר, הוא אינו גובה מע"מ ולא מקזז מע"מ ומדווח על עסקאותיו למע"מ אחת לשנה, אסור לו להוציא חשבונית מס אלא רק 'חשבונית' ו 'קבלה'.
  [מסוג עוסק יחיד (Registered Trader/Dealer)]
 • שותפות - Partnership
  ישות עסקית שבה חוברים 20-2 איש לשם ביצוע פעילות מכירה של מוצרים או שירותים.
5

הוצאה מוכרת - Deductible Expense

כל הוצאה כספית של העסק שמטרתה יצירת הכנסה מאפשרת קיזוז מע"מ והפחתה של ההוצאה מסך כל ההכנסות.
חלק מההוצאות מוכרות במלואן כגון: ציוד משרדי, מלאי למכירה, שכר טרחה של עורך דין ועוד.
הוצאות אחרות מוכרות באופן חלקי בלבד, כגון: אחזקת כלי רכב, מתנות, שכירות של בית שמשמש הן למגורים והן לעבודה.

ראה: מהי הוצאה מוכרת?
וגם: אינדקס הוצאות מוכרות לצורכי מע"מ

6

רכוש קבוע (או נכסים קבועים) - Fixed Asset / פחת

רכוש קבוע הוא נכס שמשמש את העסק ליצירת הכנסה במשך תקופה ארוכת טווח.
ההכרה בעלות הרכוש הקבוע כהוצאה מוכרת מתבצעת באמצעות פחת (Depreciation) שמשמעו הכרה ברכוש קבוע כהוצאה באמצעות פריסת עלותו על פני מספר שנים.
הירידה בערכו של הרכוש הקבוע נובעת מהתבלות או התיישנות או שימוש בנכס בתהליכי ייצור.
דוגמא לנכסים קבועים: משרדים, מכונות, ציוד משרדי וכדומה.

המושג ההפוך לרכוש קבוע הוא רכוש שוטף (או נכסים שוטפים) - Current Asset.

7

דוח תקופתי / מקדמות מס הכנסה ודוח מע"מ

כעקרון, מידי חודש או חודשיים (תלוי בהיקף מחזור ההכנסות) על העסק לייצר דוח תקופתי אשר אמור לשקף את היקף ההכנסות וההוצאות ועל פיהן לגזור את התשלומים אשר מועברים לרשויות מס ההכנסה ומע"מ.
מקדמות מס ההכנסה מחושבות כאחוז מסוים (שנקבע מעת לעת על פי מספר פרמטרים) מתוך המחזור של העסק (מחזור = תקבולים [פחות] מע"מ שנתקבל).
התשלום למע"מ נקבע כקיזוז המע"מ ששולם (מס תשומות) מהמע"מ שהעסק קיבל (המס על העסקאות).

בשני המקרים יש למלא את הנתונים המתאימים בשוברים שבידי העסק ולשלם את הסכומים באמצעות הבנקים או באמצעות אתר מס ההכנסה או אתר התשלומים של מע"מ.

ראה: מדריך למקדמות מס הכנסה ודוח מע"מ

אתר התשלומים של מס הכנסה
התשלומים של מע"מ

8

דוח שנתי

כעקרון שנת מס מתחילה בראשון לינואר ומסתיימת ב- ‎31 לדצמבר.
דו"ח על הכנסות והוצאות לשנת המס יש להגיש לפקיד השומה עד ה- ‎30 לאפריל לאחר תום שנת המס.

הדוח השנתי צריך לכלול את ההכנסות וההוצאות שנעשו במהלך השנה מעסק או ממשלוח יד לרבות הכנסות מקצבאות חייבות מביטוח לאומי, פירוט הכנסות מפעילות בשוק ההון ומריביות על פיקדונות בבנק ועוד והוצאות כגון קופות גמל, פנסיה וביטוח חיים ושאר ההוצאות המוכרות.
הדוח השנתי משקלל את כל הנתונים אודות ההכנסות וההוצאות, ואת המקדמות ששולמו במהלך השנה ובשורה התחתונה מחייב או מזכה את חשבון העסק.

9

ניכוי מס במקור - Withholding Tax

ניכוי מס במקור הינה פעולה שבאמצעותה משולם מס ההכנסה בשיעור אחוז מסוים מהעסקה על ידי הצד המשלם.
שיעור הניכוי במקור נקבע על ידי שלטונות המס.
בעת הדיווחים (דוח תקופתי או שנתי) למס ההכנסה, יש להפחית תשלומים של ניכוי במקור מהסך הכללי ולשלם רק את היתרה.

10

תוכנת הנהלת חשבונות - Accounting Software

תוכנת הנהלת חשבונות היא תוכנת מחשב המאכסנת, מתעדת ומעבדת מידע חשבונאי שוטף.
קיימות מגוון רחב של תוכנות שמציעות קשת רחבה של תכונות אולם ניתן לומר שמרבית התוכנות תומכות בהפקת תיעוד (חשבוניות, קבלות וכדומה), עריכת מאזנים ודוחות וניהול לקוחות ומלאי.
את תוכנות הנהלת החשבונות ניתן לפתח בתוך הארגון עצמו או לרכוש מספק חיצוני. עתיד תוכנות הנהלת החשבונות מצוי (כמו עתיד כל התוכנות כולן) בפלטפורמת האינטרנט.

 

{ יש לכם הערה/תיקון למידע? שלחו לנו מייל }
 

 » רוצה מידע נוסף על פלקס? מלא את הטופס ואנו נחזור אליך:

שם: טלפון: מייל:

 » תפריט מדריכים

מדריך להנהלת חשבונות באופן עצמאי
מספרי הבנקים בישראל
מדריך לפתיחת עסק פעולות שגרתיות שבעל עסק חייב לבצע
מקדמות מס הכנסה - דוח מע"מ - מדריך
מהי תוכנת הנהלת חשבונות?
הוצאה מוכרת - הסבר אינדקס הוצאות מוכרות
10 מושגי היסוד שכל בעל עסק חייב להכיר
איך לפתוח עסק
דוח שנתי מסמכים אלקטרוניים
מדריך ניהול משא ומתן שאלון - האם אתה מתאים להיות עצמאי?
[המדריכים מוגשים As Is כשירות לציבור - על פי הצורך יש לקבל ייעוץ פרטני מבעלי מקצוע - תקנון]
תוכנית שותפים