שתף חברים במידע
 הדפס
111

דוח שנתי

מדריכים לבעל עסק     מחשבונים לעסקים
 
 
1

דוח שנתי - מבוא:

כל עצמאי מחויב בהגשת דוח שנתי (דו"ח שנתי לעצמאי) על הכנסותיו לרשויות המדינה.
הדוח השנתי מוגש על טופס 1301 ובו מפרט בעל העסק העצמאי מידע כללי ואישי אודותיו, אודות העסק, ופרטים אודות ההכנסות שלו במהלך שנת הכספים.
שנת כספים הינה שנה שמתחילה בראשון לינואר ומסתיימת בשלושים ואחת לדצמבר של אותה השנה.
את הדוחות השנתיים ניתן להגיש עד לתאריך השלושים ואחת למאי של השנה המדווחת (31/05).

ניתן לבקש ולקבל דחייה של חודש חודשיים בהגשת הדוח (לשיקולו של פקיד השומה).
 
2

דוח שנתי - פרטים נוספים:

דוח שנתי מרכז למעשה את כל ההכנסות וההוצאות השנתיות של העסק ומתוך סכומים אילו גוזר את הסכום הכולל לתשלום של מס ההכנסה, שיכול להיות שלא בא לידי ביטוי במהלך הדיווחים הדו-חודשיים. סכום זה יכול להיות גדול (ואז על העצמאי לשלם כסף נוסף מעבר למקדמות) או קטן (ואז העצמאי מקבל החזר) מהסכום ששולם בפועל.

מכיוון שדוח שנתי מסכם את כל שנת המס מבחינת העצמאי, הדוח השנתי מנוצל גם לביצוע הערכה של הרגע האחרון של הפרשות לקופות גמל וקרנות השתלמות על מנת למקסם את הטבות המס המגיעות לנישום.

למרות שניתן להגיש את הדוח השנתי לבד, ואף לקבל ייעוץ פרטני במשרדי מס ההכנסה, מומלץ לעצמאי להגיש את הדוח השנתי באמצעות רואה חשבון או מנהל חשבונות או יועץ מס מוסמך.
 
3

דוח שנתי - סעיף החוק:

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע מי חייב להגיש למס הכנסה דוח שנתי על הכנסותיו כדלקמן :
 1. יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס מלאו לו 18 שנים; בן -זוג רשום רשאי שלא לכלול את הכנסת בן -זוגו, אם הגיש בן - הזוג דוח נפרד על הכנסותיו או אם צירף בן -הזוג הרשום לדוח שלו הצהרה חתומה בידי בן -זוגו שבן -הזוג ידווח על הכנסותיו בנפרד ;
 2. בן זוג שאיננו בן -זוג רשום שהצהיר כאמור בפסקה (1) כי ידווח על הכנסותיו בנפרד ;
 3. יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס טרם מלאו לו 18 שנה, אם הייתה לו באותה שנה הכנסה חייבת בסכום שאינו פחות מ -58,470 ש"ח (לגבי שנת המס 2005), או מסכום אחר שקבע שר האוצר לעניין זה .
 4. יחיד תושב חוץ שהיתה לו הכנסה חייבת בשנת המס ;
 5. חבר -בני -אדם שהייתה לו הכנסה בשנת המס ;
  5א) אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין או עשה פעולה באיגוד, כהגדרתן בחוק מס שבח
  מקרקעין, שאינן פטורות מהמס לפי חוק זה, ולא שילם מס שבח בשיעור המירבי החל לפי חוק מיסוי מקרקעין על השבח הריאלי הנובע מהמכירה או מהפעולה, לפי העניין .
  5ב) (1) יוצר שיצר בשנת המס נאמנות או שהקנה לנאמן בשנת המס נכס או הכנסה מנכס.
  (2) נאמן בנאמנות שיצר תושב ישראל או נאמן שהיו לו בישראל הכנסה או נכס, בין אם הוא תושב ישראל ובין אם לאו .
  (3) נהנה שקיבל חלוקה מנאמן ,גם אם אינה חייבת במס בישראל .
  לכל מונח בפסקה זו תהא המשמעות הנודעת לו בסעיף 75 ג לפקודה .
  נוסח פסקה(5ב) תוקן במסגרת תיקון מס' 147 לפקודה – הפרטים שיכלול הדיווח נקבעו בסעיף 131 (ג1) לפקודה (ראה גם פטור לפי תקנה 5 א - בהמשך).
  5ג) בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 75 ב, בחברת משלח יד זרה, כהגדרתה בסעיף, 5 או בחברה נשלטת זרה ,כהגדרתה בסעיף 75 ב ;
  5ד) אדם שעשה פעולה שנקבעה לפי סעיף קטן (ז) כתכנון מס החייב בדיווח (יחול לגבי דוחות שיש להגישם לתקופת הדוח שלאחר המועד שבו נקבעה פעולה כתכנון מס החייב בדיווח). טרם נקבעה רשימת הפעולות החייבות בדיווח .
 6. כל אדם שפקיד השומה דרש זאת ממנו ואפילו אינו חייב בהגשת דוח לפי פסקאות (1) עד (5).

יחד עם זאת, מכח סעיף 134 א' לפקודה התקין שר האוצר את תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ "ח- 1988 (להלן :" תקנות הפטור"), לפיהן מוענק פטור מהגשת דוח כאמור לאוכלוסיה מסויימת, בהתקיים תנאים מסויימים. המדובר בעיקר בשכירים ובעלי הכנסות אחרות אשר מנוכה מהכנסותיהם מס במקור בשיעורים המירביים שנקבעו בחוק וזאת עד לתקרת הכנסה מסויימת .

 
4

המאמר נותן מענה על השאלות הבאות:

מהו דוח שנתי? על מי חלה חובת הגשת הדו"ח השנתי? עד מתי ניתן להגיש דוח שנתי? על איזה תקופה מגישים דוח שנתי? מה זה דוח שנתי? למה צריך למלא דוח שנתי? איך ממלאים דוח שנתי? למה צריך דוח שנתי?מהו דוח שנתי למס הכנסה? מדריך לדוח שנתי.


{ יש לכם הערה/תיקון למידע? שלחו לנו מייל }
 

 » רוצה מידע נוסף על פלקס? מלא את הטופס ואנו נחזור אליך:

שם: טלפון: מייל:

 » תפריט מדריכים

מדריך להנהלת חשבונות באופן עצמאי
מספרי הבנקים בישראל
מדריך לפתיחת עסק פעולות שגרתיות שבעל עסק חייב לבצע
מקדמות מס הכנסה - דוח מע"מ - מדריך
מהי תוכנת הנהלת חשבונות?
הוצאה מוכרת - הסבר אינדקס הוצאות מוכרות
10 מושגי היסוד שכל בעל עסק חייב להכיר
איך לפתוח עסק
דוח שנתי מסמכים אלקטרוניים
מדריך ניהול משא ומתן שאלון - האם אתה מתאים להיות עצמאי?
[המדריכים מוגשים As Is כשירות לציבור - על פי הצורך יש לקבל ייעוץ פרטני מבעלי מקצוע - תקנון]
תוכנית שותפים